Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid

1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met

bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet

met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief,

afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel

1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij,

inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of

schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een

overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze

voorwaarden zijn afgeweken.

3. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst

van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De

offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen

een proportionele prijs.

4. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door

de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde

vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid

en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf

onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare

vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare

opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen

kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf

in rekening gebracht, (ii) hetgeen

in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,

(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door

fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en

reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het

werk.

4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft

gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor

vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

5. Factuur en betaling

5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden

controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na

factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens

relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft

geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen

hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op

reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na

factuurdatum.

5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde

betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens

verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten,

die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in

5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en

derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort

geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,

een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle

kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn

rekening.

5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan

ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van

de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel

heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke

overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

6. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van

feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van

de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de

opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te

controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA

accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt

van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de

kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij.

Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de

daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering

aan de Fotograaf voldoen.

7. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij

terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de

publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.

8. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn

bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van

verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de

Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in

goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en

zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid

door de Fotograaf vastgesteld.

8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de

levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de

oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te

verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een

samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de

Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden

medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

10. Bezit/eigendom Beelddragers

10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van

de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het

overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor

hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze

verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf.

10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de

overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij

als vermist beschouwd.

10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is

de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te

vergoeden.

10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De

Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit

uitdrukkelijk is overeengekomen.

11. Zichtzendingen

11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet

worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen

na ontvangst te worden geretourneerd.

11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met

Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met

Fotografische werken langer worden behouden dan de

overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die

de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van

de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf,

maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan

ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met

Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen

(doen) vernietigen.

12. Opdracht

12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de

Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische

werken te maken en/of te leveren.

12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding

door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze

aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de fotograaf aan de

Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de

Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de

feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het

uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de

offerte.

12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een

opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen

technisch en creatief inzicht uit te voeren.

12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden

dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst,

komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf

slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door

de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is

geretourneerd.

12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de

Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook,

heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding,

verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf

volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de

Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te

komen, inclusief modellen en stylisten.

13. Internet

13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de

Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar

op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij

600 pixels.

13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere

kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt

noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na

afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de

gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel

vernietigen.

13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang

verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het

Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen

nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

15. Licentie

15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de

Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in

de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de

Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging

en/of de daarop toeziende factuur.

15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geld

dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in

ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals

partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van

de Fotograaf, hebben bedoeld.

15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van

publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden

alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn

opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de

overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor

elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het

resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke

goedkeuring.

15.5 De fotograaf behoudt zich het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotie via website en social media.

16. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om

sublicenties te verlenen aan derden.

17. Inbreuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is

overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het

auteursrecht van de Fotograaf.

17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van

tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde

licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

(waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

18. Naamsvermelding

18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt

Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het

Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een

vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf

gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te

verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het

recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle

daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen

het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is

deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf

op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van

digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er

zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de

Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt

behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de

IPTC, de XMP en de ICC standaards.

19. Persoonlijkheidsrechten

19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en

openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de

persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub

c en d Aw in acht.

19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de

Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de

Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade

(waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte

schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten).

20. Rechten van derden

20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is

met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van

toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De

Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.

20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan he

opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

21. Aansprakelijkheid Fotograaf

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de

Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet

aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen.

De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een

verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering

feitelijk uitgekeerde somma.

22. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de

overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of

surseance van betaling van de andere partij. In geval van

faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de

verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd

met de redelijkheid en billijkheid zijn.

23. Rechts- en forumkeuze

23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van

toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is

uitgesloten.

23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze

Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf

en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in

Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank

Amsterdam onder nummer [84/2011].